Laskar Informasi

Pencarian Daftar Isi

Kera yang Membuang Uang ke Laut

18 Aug 2014

Inilah kisah seekor kera yang mengikuti seorang pedagang yang culas. Dia mencampur khamr yang dijualnya dengan air. Suatu hari, kera ini mengambil harta pedagang dan membawanya ke atas tiang perahu. Kera ini membagi harta itu dengan adil. Satu dinar dilemparkan ke laut dan satu dinar dilempar ke perahu; ia membaginya menjadi dua bagian. Kera ini menenggelamkan harta yang didapat oleh pedagang ini sebagai imbalan atas kecurangannya yang mencampur khamr dengan air, dan kera ini menyisakan separuh harta yang berhak didapat oleh pedagang itu dari khamr.

NASH HADIS

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda, "Ada seorang laki-laki yang menjual khamr di sebuah perahu. Dia mencampur khamr dengan air. Dia mempunyai seekor kera. Kera ini mengambil kantong uang dan membawanya ke tiang perahu. Kera itu lalu membuang satu dinar ke laut dan satu dinar ke perahu, sehingga ia membaginya menjadi dua bagian."

TAKHRIJ HADIS

Syaikh Nashiruddin Al-Albani menyebutkan hadis ini dalam Silsilah Al-Ahadis Ash-Shahihah (6/826), hadis no. 2844. Dia berkata tentang takhrij-nya, "Diriwayatkan oleh Al-Harbi dalam Al-Gharib (5/155/2): Musa menyampaikan kepada kami, Hammad bin Ishaq bin Abi Thalhah menyampaikan kepada kami dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara marfu’."
Aku berkata, "Ini adalah sanad yang shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (2/306 dan 335, 407), Al-Harits dalam Musnad-nya (2/50 – tambahan-tambahannya), Baihaqi dalam Syuabul Iman (4/332/5307 dari beberapa jalan).''

PELAJARAN-PELAJARAN DAN FAEDAH-FAEDAH HADIS


  1. Larangan berbuat curang, seperti mencampur susu dengan air. Harta yang diraih dengan cara ini bisa lenyap di dunia sebelum di Akhirat.
  2. Keunikan kera yang dengan adil dalam memberi hukum kepada harta orang itu.
  3. Halalnya khamr bagi kaum laki-laki dari kalangan mereka.
  4. Boleh naik perahu dan berdagang di atasnya.
  5. Adanya perahu dan dinar-dinar yang tercetak sejak zaman dahulu.